White poolish

White Poolish tin

Allergen: Wheat

White Shipton Mill flour made with a pre ferment